Ngồn Gốc Paracetamol | Colocol - Thuốc giảm đau - Hạ sốt
Thế kỷ 19